FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaPRVOUK

PRVOUK P08 - Orientalistika a afrikanistika


Studium a výzkum Asie a Afriky má na FF UK respektovanou tradici zhruba 150 let. Jednotlivé obory se věnují komplexnímu interdisciplinárnímu výzkumu jazyků, literatur, společností, dějin a kultur z hlediska jejich historického vývoje i současné situace.


1. Výzkum se zaměřuje na některou z oborových a metodologických specializací s interdisciplinární perspektivou. Kromě studia pramenů je důležitou součástí výzkumu ve všech oblastech přímý kontakt se zkoumaným teritoriem, terénní výzkum a praktická znalost dané oblasti. Obory se soustřeďují na charakteristické a dynamicky se proměňující aspekty jazyka, společnosti a kultury Asie a Afriky. Znalost jazyků a příslušného ‚terénu‘ je nezbytnou podmínkou přístupu ke kulturnímu bohatství těchto zemí i k orientaci v současném dění.


2. Vedle vlastního výzkumu a přinášení nových poznatků mohou naši specialisté poskytovat věcné a přesné informace o společnosti, dějinách, literatuře a kultuře, věnují se odborným překladům původních literárních děl a nabízejí zasvěcené analýzy aktuální situace v jednotlivých regionech. Výsledky práce podporuje provázanost a podmíněnost výuky a výzkumu v jednotlivých specializacích. Do výzkumu jsou zapojeni nadaní magisterští studenti a především doktorandi. Zahraniční učitelé přispívají nejen k udržení vysoké kvality výuky, ale podílejí se i na výzkumu.


3. Vědecký a společenský význam výzkumu v těchto oborech je nesporný. Všestranné znalosti daného teritoria, včetně dobrého jazykového vybavení, umožňují nový vhled do problematiky, pomáhají pochopit proměny v jednotlivých oblastech a přispívají k obecnému poznání i ke konkrétnímu rozvoji vztahů ČR s těmito zeměmi. Důležitou roli má též mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a zemí Západu, i s badateli v cílových oblastech. Naše práce má v zemích našeho odborného zájmu ohlas, což celkově přispívá k pozitivnímu náhledu na ČR.


Dosavadní výsledky naší práce

Publikační činnost


Ústav Blízkého východu a Afriky: Publikační činnost za rok 2012

Ústav Dálného východu: Publikační činnost za rok 2012

Ústav jižní a centrální Asie: Publikační činnost za rok 2012