Nyima Woser Choekhortshang

Mgr. Nima Hojer Lama, Ph.D.

Konzultační hodiny
Adresa

Ústav jižní a centrální Asie
Collegium Europaeum, Jindřišská 27
Místnost č. I001

Rozvrh

Publikace

  • Hojer Lama N.: Sngon gleng mthong tshor reg zig. In Tshe dbang rgyal mtshan .: Lha bon sgo bzhi, Brag mgo dge bshes tshe dbang rgyal mtshan gyi gsung deb gnyis pa. Lanzhou, Kan su'u mi rigs doe skrun khang, 2015 ISBN 978-7-5421-2950-5.
  • Hojer Lama N.: Dmu rigs gshen gyi dmu las 'phros te dmu yi rigs rus rnams kyi skor la sngon 'gro'i rags dpyad. In Rin spungs tshul bstan ., A dpal bzang .: Mu khri btsan po'i dpyad rtsom bdams bsgrigs,. Chengdu, Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2015, s. • p. 138-158. ISBN 978-7-5409-5904-3.
  • Hojer Lama N.: Zhang zhung dang 'brel ba'i khu nu'i skad rig. In Khri bsod bstan .: Bon dpyad spyi rgya rlabs gcod; Gna' bo'i zhang zhung dang 'brel ba'i g.yung drung bon gyi rig gzhung skor gyi dpyad rtsom bdams bsgrigs. Lanzhou, Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, 2015, s. • p. 34-42. ISBN 978-7-5421-2907-9.
  • Hojer Lama N.: The Ya-ngal family of Tibetan Royal priests in Dolpo, Part III. Mongolo-Tibetica Pragensia, 2013, č. • no. 6, s. • p. 35-62. ISSN 1803-5647.
  • Hojer Lama N.: The Ya-ngal family of Tibetan Royal priests in Dolpo. Part II. Mongolo-Tibetica Pragensia, 2012, č. • no. 5, s. • p. 51-71. ISSN 1803-5647.
  • Hojer Lama N.: The Ya-ngal family of Royal priests in Dolpo. Mongolo-Tibetica Pragensia, 2011, č. • no. 4, s. • p. 31-56. ISSN 1803-5647.

Závěrečné práce

 
Úvod > Věda a výzkum > Profily akademiků > Tibetanistika > Nyima Woser Choekhortshang