FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAMongolistika a tibetanistikaVěda a výzkumPřehled grantů

Mongolistika a tibetanistika

Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor


Výzkumný záměr na rok 2005-2009/2011 č. MSM 0021620825

Řešitel: doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.

Řešitel za seminář mongolistiky: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. (Indologický ústav FF UK)

Na výzkumném záměru spolupracují: doc. Dž. Luvsandordž, PhDr. Alena Oberfalzerová Ph.D., PhDr. Veronika Zikmundová Ph.D., PhDr. Daniel Berounský, Ph.D., Mgr. Veronika Kapišovská


Etnolingvistické a sociolingvistické aspekty komunikace v mongolštině a jejich praktická aplikace


Projekt GAČRu č. 405/02/0820, 2002 - ukončen 31.12.2004

Odpovědný řešitel: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. (Indologický ústav FF UK)

Na grantu spolupracují: doc. Dž. Luvsandordž, PhDr. Alena Oberfalzerová, Mgr. Veronika Zikmundová, Mgr. Veronika Kapišovská, Mgr. Edita Johnová (doktorandka) a pokročilí studenti mongolistiky ÚDV


Anotace grantu:

Grant je zaměřen na výzkum mluvené mongolštiny z pohledu široce chápané etnografie komunikace (včetně komparace s některými jinými jazyky) na základě dlouhodobého terénního výzkumu, sběru materiálu a jeho následné analýzy. Praktická část grantového programu je zaměřena na vytvoření internetové stránky s databází mongolských lidových textů, sestavení korpusu slov k mongolsko-českému slovníku a vydání revidované anglické verze učebnice mongolštiny.


Výzkumný záměr lingvistický: Jazyky ve struktuře, vývoji a komunikaci


Podíl na celofakultním výzkumném záměru MŠMT č. 206313, 1999 - ukončen v roce 2004

Za mongolistiku na výzkumném záměru spolupracují: doc. Dž. Luvsandordž, PhDr. Alena Oberfalzerová


Religion, Nationality and Identity


Grant RSS (Open Society Fund)- 1999 - ukončen v září 2002

Odpovědný řešitel: doc.PhDr. Luboš Bělka (Ústav religionistiky Masarykovy univerzity v Brně)

Za sekci mongolistiky ÚDV na grantu spolupracovali: Mgr. Veronika Zikmundová


Anotace grantu:

Dvouletý program výzkumu současného stavu tibetského buddhismu ve třech (post)komunistických zemích (Ruská federace - Burjatsko, Čína - Amdo, Vnitřní Mongolsko a Mongolsko). Program sestával z dvoufázového terénního výzkumu a rozboru jeho výsledků z pohledu současné role buddhismu v životě a sebeuvědomění Tibeťanů, Mongolů a Burjatů. Výsledky budou publikovány ve sborníku, který je v současnosti připravován pro tisk.