FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAMongolistika a tibetanistikaUchazečProfil absolventa

A. Mongolistika


Bakalářské studium


Charakteristika studia:

Jednooborové bakalářské studium je zaměřeno na intenzívní výuku jazyka, hlavním cílem je získat základní praktickou znalost mongolského jazyka a jeho struktury, schopnosti hovořit na běžná témata a číst a interpretovat běžné moderní texty. Student se naučí klasickému mongolskému písmu a zvládne četbu a interpretaci jednoduchých epických textů z hlediska literárního a věcného obsahu i z hlediska lingvistického. Studium je doplněno o přehledové kurzy literatury a dějin v kontextu mongolské kulturní historie. Součástí bakalářského studia je práce v semináři, během níž si studenti osvojí metody psaní odborné práce. Studium uzavírá bakalářská zkouška, jejíž součástí je i obhajoba písemné bakalářské práce v rozsahu minimálně 40 stran. Absolvování bakalářského studia je podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia.


Profil absolventa:

Absolvent získal obecné mongolistické vzdělání, schopnosti konverzace a četby textů v mongolštině, přehledné znalosti o mongolské literatuře, historii a kultuře. Toto studium tvoří především základ pro specializované magisterské studium, avšak absolvent se může rozhodnout odejít do praxe. Absolventi bakalářského studia získají kvalifikaci pro samostatnou práci s jazykem, již uplatní zejména v oblasti cestovního ruchu a obchodu a dále v oblastech, které vyžadují přehled o mongolských dějinách a kultuře (oblast státní správy, v kulturních institucích apod.).


Magisterské studium

Charakteristika studia:

Jednooborové navazující magisterské studium trvá 4 semestry (dva roky) a staví na znalosti jazyka a přehledových přednáškách bakalářského programu. Tyto znalosti prohlubuje a rozvíjí ve výběrových specializacích (interně se realizují lingvistická, literárněvědná a historicko-kulturní), jejichž součástí jsou povinné volitelné přednášky teoretického zaměření i mimo vlastní obor. Student je schopen běžně používat mongolský jazyk v konverzaci, pro četbu a interpretaci moderních a starších textů za účelem odborné nebo překladatelské práce. U klasického jazyka je student připraven číst a interpretovat obtížné texty daného jazyka (náboženství, filozofie apod.) pro odbornou a překladatelskou práci. Student zná literaturu daného jazyka nejen po stránce faktografické, ale také z hlediska interpretace v jejích historických, geografických a kulturních souvislostech a z hlediska její symboliky. Získá přehled o tendencích v různých obdobích mongolských dějin, zná historickou problematiku Centrální Asie a je schopen této znalosti využívat pro účely kulturní a politické exegeze.


Ve výuce je důraz kladen na samostatnou práci v seminářích a práci s materiály v mongolském jazyce. Jazyková příprava je také profilována podle zaměření magisterských prací jednotlivých studentů. Absolvování magisterského programu je předpokladem pro přijetí do doktorského studia. Magisterské studium je ukončeno Stání závěrečnou zkouškou, a student předloží a obhájí magisterskou práci na odborné téma. jejíž součástí je i obhajoba magisterské práce. Jednotlivé zkoušky se týkají jazyka, dějin literatury, historie a filozofie a myšlení Dálného východu. Po absolvování magisterského studia se student může přihlásit to doktorského studia.


Profil absolventa:

Absolvent má ucelené mongolistické vzdělání a obecné vzdělání v problematice Centrální Asie se znalostí nejen mongolského jazyka, ale některého dalšího centrálně asijského jazyka a literatury, kultury a dějin (např. oblast Tibetu, Vnitřního Mongolska, Sinťiangu, Mandžuska, Tuvy a dalších). Absolvent takového studia je připraven pro reprezentaci české mongolistiky na poli světových altaistických a centrálně asijských studií. Je schopen těchto znalostí využívat v práci badatelské, překladatelské, diplomatické, a všeobecně kulturní. Získá dobrý základ pro doktorské studium a následnou vědeckou práci. Pokud se však rozhodne vstoupit do praxe, může působit v oblasti státní správy, v kulturních institucích, zejména ve speciálně zaměřených muzeích, nebo v obchodní praxi, a to dle požadavků na stupeň vzdělání ze strany příslušných zaměstnavatelů.


B. Tibetanistika

Bakalářské studium

Charakteristika studia:

Obor Tibeto-mongolská studia je koncipovaný jako filologický. Je zaměřený na studium jazyka, historie, kultury Tibetu a Mongolska, se zřetelem ke kulturně či jazykově blízkým oblastem (Sinťiang, severní Čína, Burjatsko, Tuva, Mandžusko, Kalmycko, tibetofonní oblasti Nepálu, Indie, Bhútán). Nabídka tibetštiny spolu s mongolštinou jako jednoho oboru je dána kulturní a náboženskou blízkostí Tibeťanů a Mongolů a takové spojení v rámci jednoho ústavu bývá obvyklé (Berlín, Budapešť, Bonn). Během studia absolventi získají i základní znalost sanskrtu a čínštiny.


Koncepce jednooborového bakalářského studia je zaměřená především na jazykovou výbavu nezbytnou pro kvalitní odbornou práci týkající se daného regionu. Důraz je kladený na zvládnutí hovorové formy lhasské tibetštiny a psané tibetštiny. Kurzy jsou doplněné přehledy dějin a literatury, které jiné obory na UK nenabízejí, a navíc volitelnými kurzy jazyků, jež se i v celosvětovém měřítku nabízejí na univerzitách jen velmi vzácně. Dále poskytuje základní vhled do náboženských tradic oblasti Centrální Asie, kde dominuje buddhismus. Náročné studium jazyků je zároveň doplňované semináři, které postupně vedou studenty ke kritické a samostatné práci. Ta vyúsťuje ve vlastní bakalářské práci.


Profil absolventa:

Absolvent ovládá hovorový jazyk na úrovni běžné konverzace, má základní znalost literárního jazyka umožňující četbu jednodušších textů. Rovněž má základní vhled do náboženství dané oblasti a faktografické a terminologické znalosti z oblasti historie a literatury. Osvojil si schopnost samostatné kritické práce a orientuje se v sociokulturních specifikách dané oblasti, což mu umožňuje mj. i fundované působení v terénu