FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaAktualityNové výzkumy v orientalistice II. (listopad 2012)

Nové výzkumy v orientalistice - 2. fakultní konference na FF UK


Druhý doktorandský seminář v rámci Programu rozvoje vědy na UK Orientalistika a afrikanistika

Ústav Blízkého východu a Afriky, Ústav jižní a centrální Asie, Ústav Dálného východu


30. 11. 2012, 9:00 hod. – 12:30 hod.


Zelená posluchárna, Celetná 20


Program


9:00 – 9:05 Zahájení


Předsedající: Martin Tirala


9:05  – 9:25 Tomáš Jurkovič


Vývoj koncepce protagonisty v románech Murakamiho Harukiho v letech 1979 - 2009

Anotace:

Ve většině románů japonského spisovatele Murakami Harukiho lze najít motiv, doložitelný už v jedné z nejstarších japonských literárních památek: Muž se vydává na cestu, aby zachránil ženu, která mu mizí v „jiném světě“. Murakamiho protagonisté z počátečního období přitom nesou jasné a autorem přiznané stopy inspirace hrdiny drsné školy americké detektivky. Sledujeme-li ovšem autorovu tvorbu v širším horizontu, zjistíme, že toto základní schéma prochází zajímavou proměnou. Úloha muže-hrdiny postupně slábne, a nakonec se zcela obrací: v zatím posledním z Murakamiho románů je to naopak žena, která v „jiném světě“ zachraňuje muže, přičemž inspirace „drsnými americkými hrdiny“ zůstává zachována.


9:25 – 9:45 Michael Weber


Poválečná japonská literatura ve vztahu k dobové společnosti a historické atmosféře v letech 1945 – 1960

Anotace:

Předkládaná dizertační práce vychází z předpokladu, že literatura je odrazem společnosti a dění v ní. Historické události spojené s koncem 2. světové války a s nimi nastupující rychlé společenské změny na konci 40. a v průběhu 50. let 20. století v Japonsku tematicky ovlivnily i soudobou literární tvorbu. Cílem práce je tuto hypotézu potvrdit prostřednictvím analýzy vybraných povídek a románů, které v uváděné době vznikaly, a která současně aktuální atmosféru společnosti určitým způsobem reflektují.

Analýza vybraných děl si všímá především zmínek a odkazů na dobu vzniku próz, změny v chování a životních postojích literárních postav, u některých děl je možné vysledovat přímý vliv na tvorbu v samotném tématu, motivech i narativu.

Ve výsledku můžeme, ve většině případů, sledovat vývoj japonské společnosti od konce prohrané války v Tichomoří až do období začátku hospodářsky prosperující společnosti, tak jak se do literatury více či méně promítá a jak ji prožívají postavy dobových próz, prototypy obyčejných Japonců. Korpus zkoumaných děl obsahuje i několik výjimek, která aktuální dobu nereflektují vůbec, těmto je věnována zvláštní kapitola.  


9:45 – 10:00 Diskuse


Předsedající: Pavel Sládek


10:00 – 10:20 Daniel Boušek


Proměna židovské kultury v 10. století

Anotace:

Příchod islámu a rozvoj arabské kultury se nesmazatelně zapsaly do  kulturních dějin Židů. Tehdy začalo dlouhé a plodné období  židovsko-arabské symbiózy. Přednáška načrtne hlavní změny, jimiž prošla židovská kultura a zvláště literatura v 10. stoletím. V jádru těchto změn stojí převzetí literárních modelů arabské literatury, legitimizování psaní jakožto oficiálního způsobu literární produkce a funkční rozdělení hebrejštiny a arabštiny v židovské středověké 

literatuře. Na pomyslném konci tohoto vývoje stojí vznik knihy a  literárního autora.


10:20 – 10:40 Viktor Bielický


Lexikografické zpracování valence arabských sloves

Anotace:

Příspěvek představí metodologii tvorby valenčního slovníku sloves moderní spisovné arabštiny. Popis valence ve valenčním slovníku vychází z teoretického rámce funkčního generativního popisu. Nejfrekventovanější arabská slovesa jsou lexikograficky zpracovávána jak s použitím referenčních lexikografických prací, tak na základě výzkumu lexikálních jednotek v kontextu v dostupných arabských elektronických korpusech (CLARA, arabiCorpus, Arabic Gigaword). Slovesné valenční rámce tvoří součást lexikálního komponentu volně šiřitelného komputačního systému ElixirFM, který umožňuje především morfologickou analýzu a generování morfologických procesů v moderní spisovné arabštině. Valenční slovník ve formě elektronické databáze může nalézt uplatnění jako součást nástrojů pro počítačové zpracování jazyka nebo např. jako on-line webová aplikace. Valenční slovník též představuje neocenitelnou pomůcku při studiu cizího jazyka.


10:40 – 10:55 Diskuse


***


10:55 – 11:10 Přestávka


***


Předsedající: Alena Oberfalzerová


11:10 – 11:30 Klára Kočková

Jazykové aspekty mongolského hrdinského eposu

Anotace:

Hrdinská epika je organickou součástí mongolské lidové ústní tradice a zároveň žánrem v mnoha směrech svérázným a prominentním. Příspěvek nejprve přiblíží mongolskou hrdinskou epiku v jejím tradičním kulturním kontextu a vlastnosti jejího jazyka související s orální kompozicí. Následně se bude věnovat vybraným specifickým prostředkům uměleckého vyjádření. Jako ilustrační materiál slouží text eposu Starý drak moudrý chán, zaznamenaný ve 20. letech 20. století akademikem Rinčenem.


11:30 – 11:50 Klára Boumová


Tuvské texty modliteb k duchům aržanů

Anotace:

Příspěvek je zaměřen na texty z okruhu tuvského šamanismu, které se týkají obřadů u posvátných pramenů, tzv. aržaanů. Kult posvátných pramenů, ač rozšířený po celé Centrální Asii, má v Tuvě mimořádný význam. Příspěvek nejprve stručně představí problematiku kultu aržaanů a jejich výzkumu, dále se bude věnovat otázkám zkoumání a výkladu šamanských a šamanistických textů v tuvské kultuře. Na příkladu několika textů bude ilustrována metoda analýzy jednotlivých termínů a jejich etymologického a kulturního kontextu jako jeden z možných přístupů ke zkoumání šamanských tradic.


11:50 – 12:10 Štěpán Pavlík


Pohřební rituál u Namujců

Anotace:

Tématem příspěvku je obřadní kniha Namujců, tibetobarmského etnika žijícího v dnešním Sichuanu. Obrázkový text je používán při tradičních pohřebních obřadech k zajištění bezpečné cesty duše zemřelého do Ňimalhasy, země mrtvých. Stručné představení etnika, dosavadního výzkumu a jeho jazykových a kulturních afiliací následuje popis pohřebního rituálu na základě pozorování v terénu. Jádrem příspěvku je výklad smyslu a symboliky jednotlivých částí svitku.


12:10 – 12:30 Diskuse a závěry