FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaUchazečObor indologie

Informace o oboru indologie


Ústav jižní a centrální Asie FF UK v Praze je v současné době jediným akademickým pracovištěm v České republice, které nabízí komplexní studijní program zaměřený na jazyky, literatury, historii a kulturu Indie s možnými přesahy do širší oblasti jižní Asie. Opírá se o dlouhou historii akademického studia klasického jazyka (studium sanskrtu bylo na Univerzitě Karlově zavedeno již v roce 1850) a více než půl století dlouhou tradici studia moderních jazyků (v rozvinuté podobě od padesátých let, jednotlivé kurzy již v meziválečném období, tamilština od roku 1960). U zrodu moderní české indologie stál prof. Vincenc Lesný, který vychoval silnou generaci indologů působících od padesátých let, z nichž někteří významně přispěli ke světovému vývoji těchto oborů (I. Fišer – páli, D. Zbavitel – bengálština, K. Zvelebil – tamilština a drávidská studia; všichni po určitou dobu působili na Univerzitě Karlově, někteří po roce 1968 v zahraničí). Během posledních čtyřiceti let se indologické studium i bádání rozvíjelo v mezinárodním kontextu i ve spolupráci s indickými pracovišti a tato spolupráce se od devadesátých let dále rozvíjela. Významná je také dlouhá překladatelská a populárně vědná tradice české indologie.Bakalářské studium


Bakalářské studium indologie je určeno absolventům středních škol s maturitou, kteří v přijímacím řízení prokáží dobrou znalost anglického jazyka, všeobecné jazykové schopnosti a předpoklady ke studiu filologického oboru, všeobecné znalosti geografie, historie a kultury regionu a motivaci ke studiu. Během bakalářského stupně je hlavní důraz kladen na systematické studium jazyka zvolené specializace. V současné době je jako jazyková specializace nabízena bengálština, hindština, tamilština nebo sanskrt. Studium tedy především rozvíjí jazykové a textově interpretační schopnosti studentů, a tak jim zpřístupňuje pramenné materiály z daného regionu (moderní literaturu, odbornou literaturu v indických jazycích, denní tisk, schopnost komunikovat a vést tematické rozhovory s příslušníky dané jazykové oblasti, vyhledávat informace ze zdrojů v indických jazycích). Dále poskytuje studentům vhled do kulturního areálu Indie s možnými přesahy do širší oblasti jižní Asie, znalost historického kontextu, literatur a sociokulturních charakteristik tohoto regionu.Absolventi bakalářského studia indologie mohou pracovat v kulturních institucích, nakladatelstvích či sdruženích v rámci neziskového sektoru, které se na kulturní výměně mezi ČR a Indií i širším regionem jižní Asie podílejí (např. filmové aj. festivaly). Absolvent může dále působit na nižších úrovních státní správy (s ohledem na požadovanou úroveň vzdělání na jednotlivé pozice), například na pozici referenta v oblasti kulturní výměny, vnitřní bezpečnosti, migrací a uprchlictví, v omezenější míře též na úrovni krajských a místních samospráv. Absolventi nacházejí uplatnění v českých i mezinárodních rozvojových a humanitárních organizacích, které potřebují zaměstnance znalé místních podmínek, a to jak z praktického hlediska, tak i v širších historických souvislostech, a kteří zároveň nemají na dané prostředí rodinné či jiné osobní vazby. V obchodní praxi se absolventi uplatňují ve firmách, které obchodují s indickými, popřípadě jinými jihoasijskými partnery nebo v poradenských společnostech (např. smíšené obchodní komory). Rovněž příchod indických investorů do ČR vyvolává poptávku po poradenských službách jak na straně agentur zajišťujících pobyt zahraničních pracovníků z jižní Asie, tak těchto společností samotných. Absolventi se rovněž uplatňují v oblasti cestovního ruchu.


Magisterské studium


Navazující magisterské studium indologie je určeno absolventům bakalářského studia indologie (jednooborového či dvouoborového), ve výjimečných případech pak absolventům jiných bakalářských oborů, kteří u přijímací zkoušky prokáží znalost indického jazyka, historie a literatury na úrovni absolventů bakalářského studia indologie (například absolventi indologie nebo příbuzných oborů na jiné či zahraniční univerzitě, rodilí mluvčí žijící v ČR, uchazeči, kteří v regionu dlouhodobě pobývali). Během magisterského stupně studenti pokračují v jazykových specializacích, které absolvovali na úrovni bakalářské. V současné době je jako jazyková specializace nabízena bengálština, hindština, tamilština nebo sanskrt. V magisterském studiu je hlavní důraz kladen na systematické rozvíjení pokročilé gramatiky a stylistiky jazyka specializace, specifické slovní zásoby, porozumění různým jazykovým stylům a historickému vývoji jazyka, jakož i na rozvíjení konverzačních, překladových a textově interpretačních dovedností studentů. Toto studium dále prohlubuje odbornou způsobilost studentů získanou během bakalářského studia, a to jak faktické znalosti, tak i schopnost metodologického uchopení a interpretace jazykových, historických, literárních a sociokulturních problémů regionu.Absolventi magisterského studia indologie, kteří se rozhodnou pokračovat v postgraduálním studiu, směřují k práci v akademické sféře na půdě univerzitní, Akademie věd, popřípadě Národního muzea či Národní galerie. Absolventi, kteří vstoupí do praxe, se uplatňují jako překladatelé a tlumočníci, tradičně působí v diplomacii i jiných zastoupeních českých subjektů v oblasti. Dále se uplatňují v médiích v oblasti zahraničního zpravodajství, například v ČTK nebo Českém rozhlase, a jako vyučující v jazykových školách. Mohou pracovat v kulturních institucích, nakladatelstvích či v rámci neziskového sektoru, například v českých i mezinárodních rozvojových a humanitárních organizacích. Absolventi mohou dále působit na středních úrovních státní správy, například v oblasti kulturní výměny, vnitřní bezpečnosti, migrací a uprchlictví. V obchodní praxi se absolventi uplatňují ve firmách, které obchodují s indickými, popřípadě jinými jihoasijskými partnery, v oblasti organizace cestovního ruchu nebo v poradenských společnostech.