FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaVěda a výzkumHlavní oblasti výzkumu

Hlavní oblasti výzkumu


Vědecká práce ústavu probíhá v mezinárodním kontextu (viz dále) a kromě standardních jazyků (moderních i klasických) se zaměřuje na ohrožené jazyky a kultury, které jsou v současném globalizovaném světě velmi sledovaným problémem – také např. ze strany European Science Foundation. Naše práce má interdisciplinární charakter, probíhá v návaznosti na středoevropskou filologickou tradici a lingvistickou a literární teorii Pražské školy. Ta je navíc obohacena o antropologické a religionistické metody výzkumu, a zejména o terénní výzkum v cílových oblastech. Přehledný vědecký a pedagogický profil ústavu je z jiného pohledu podán v Koncepci rozvoje ústavu.


A. Indologie


  • indický jazykový svaz z hlediska synchronie a diachronie, především problémy gramatického systému indických jazyků (hindština, tamilština)

  • vztahy drávidských jazyků k jazykům altajským

  • přírodní symbolika v literatuře, umění, mytologii a rituálu (rovněž ve srovnávací perspektivě, vedle indických literatur i jiné literatury Asie, a také česká literatura, především O. Březina v kontextu širších březinovských studií)

  • etnografický výzkum zaměřený na orální tradici s cílem zachytit ji v kontextu vývoje oblasti jihoindického pohoří Nílgiri

  • moderní indická společnost, zejména politický vývoj od r. 1947, geneze indického nacionalismu, problematika vztahů mezi náboženskými komunitami

  • ekonomika Indie – pro potřeby pedagogické (rozšíření znalostí studentů, vedoucí k jejich dobré orientaci v této důležité problematice)


B. Indonesistika


  • etnografický výzkum v terénu – oblast Tana Toraja, Sulawesi, Indonésie

  • pořizování a následné analýzy nahrávek unikátních rozhovorů s jedním z posledních znalců autochtonního náboženství Toradžů

  • komparace a interpretace původních a současných rituálů Toradžů – zejména funerálních a svatebních obřadů