FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaAktualityNové výzkumy v orientalistice III. (květen 2013)

Nové výzkumy v orientalistice - 3. fakultní konference na FF UK

20. května 2013, Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 215


I. Ústav Blízkého východu a Afriky (předsedající doc. František Ondráš)

9:00–9:30 Zuzana Kříhová: Jazyk v díle přistěhovaleckého autora: Psaní s „akcentem“

Přednáška se věnuje bilingvismu v tvorbě přistěhovaleckých autorů: Íránec působící v USA Taqí Modaressí

konfrontuje mateřskou perštinu s přejatou angličtinou a prověřuje limity a zastupitelnost obou jazyků ve

vzájemném porovnávání během procesu niterného překladu.


9:30–10:00 Mgr. Magdalena Křížová: Aspekty psychoanalýzy v díle A. B. Jehošuy

Avraham B. Jehošua patří k nejvýznamnějším izraelským spisovatelům současnosti a již od sedmdesátých let je

jeho prozaické i dramatické dílo středem zájmu literárních badatelů. Jeho často složitě strukturovaná

a mnohovrstevná tvorba otevírá řadu témat z oblasti filosofické, historické, sociální i psychologické, jež přímo

vybízejí k pestré škále interpretací. Příspěvek představí projekt dizertační práce, která se pokouší vyložit celek

Jehošuovy tvorby z perspektivy psychoanalýzy a ukázat, nakolik psychoanalytické koncepty ovlivnily autorovo

pojetí člověka jako jedince i lidské kultury.


(10:00–10:15 přestávka)


II. Ústav jižní a centrální Asie (předsedající: dr. Martin Hříbek)


10:15–10:45 Petr Duda: Rituál a estetika – hledání souvislostí v díle kašmírského filosofa

Abhinavagupty

Při podrobnějším studiu sanskrtských rituálních příruček upravujících pravidla pro domácí i chrámové uctívání

hinduistických božstev lze zaznamenat některé aspekty připomínající používání symbolů v převážně světské

sanskrtské kávjové literatuře. Prvním významným autorem, který přirovnal estetický zážitek pramenící

z konzumace kvalitního literárního díla k zážitku náboženskému či mystickému, byl kašmírský filosof a

polyhistor Abhinavagupta (10.–11. stol.), jenž završil vývoj tzv. školy ozvuku, podle které poezie

prostřednictvím náznaků vyvolává v nitru posluchače citové nálady. Příspěvek prověřuje aplikovatelnost

principu teorie ozvuku na hinduistický rituál a zkoumá, zda mohl sloužit Abhinavaguptovi jako jeden ze zdrojů

inspirace.


10:45–11:15 Rachel Mikos: The Enigma of Everyday Life: Abstraction and Ambiguity in

Mongolian Riddles

Mongolian oral expression and oral narrative can widely be characterized by the practise of ellipsis and gapping.

A study of riddles as collected by previous researchers allows us a rich source of material with which to examine

these narrative practises. Indeed, the riddle, as perhaps the tersest form of Mongolian oral expression (along with

proverbs) may provide the ideal material with which to examine these phenomena. The presentation will

examine the ways of the grammatical possibilities of Mongolian that allow for such elisions and the connection

between the verbal practise of terseness and gapping and the ambiguity and abstraction that characterizes the

semantic content of many Mongolian riddles.


(11:15-11:30 přestávka)


III. Ústav Dálného východu (předsedající: dr. Martin Tirala)


11:30–12:00 Marek Mikeš: Parafráze klasické literatury v předmoderním Japonsku

Obsahem příspěvku bude představení tématu připravované disertační práce zabývající se zpracováními slavných

děl klasické japonské literatury autory období Edo (1603–1868). Hlavním bodem bude prezentace problematiky

a konkrétních děl vybraných ke zkoumání, s důrazem na Gendži monogatari (Příběh prince Gendžiho), patrně

nejslavnější dílo japonské klasické literatury, a jeho předmoderní populární zpracování Nise Murasaki inaka

Gendži (Falešná Murasaki a vesnický Gendži). Závěrem budou prezentovány cíle práce a zamýšlená metoda.


12:00–12:30 Tomáš Kikta: Metafora a metonymia v japonskej starovekej poézii

V príspevku by som najprv rád predstavil projekt svojej doktorskej dizertačnej práce, ktorá sa bude zaoberať

práve metaforou a metonymiou japonskej starovekej poézie, a to predovšetkým v básnickej zbierke Manjóšú.

Svoje teoretické východiská a metódu by som následne rád prakticky demonštroval na malej vzorke niekoľkých

príkladov.