FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaAktualityNové výzkumy v orientalistice IV. (listopad 2013)

Nové výzkumy v orientalistice IV.


Ústav Blízkého východu a Afriky,  Ústav Dálného východu, Ústav jižní a centrální Asie


Konference programu PRVOUK Orientalistika a afrikanistika je věnovaná  referátům mladých vědeckých pracovníků oborů turkologie, tibetanistika, mongolistika, indologie a vietnamistika. Všichni jsou srdečně zváni.


22. 11. 2013, 9h – 12:30h


Zelená posluchárna, budova Celetná 20

Program

Předsedající: Jitka Malečková


9:00 – 9:25


Petra Sedmíková


Vojenský puč v Turecku v roce 1980 a jeho obraz v současné turecké literatuře


9:25 – 9:50


Galina Wood


The power of a spoken word in a traditional community of Lahij – Language and identity


*** Přestávka


Předsedající: Daniel Berounský


10:00 – 10:25


Nyima Woser Choekhortshang


The semi-monk tradition of Dolpo


10:25 – 10:50


Branislav Makúch


Mongolská etnopedagogika


10:50 –  11:15


Ondřej Srba


Historie v ústní tradici Altajských Urianchajců


*** Přestávka


Předsedající: Jakub Maršálek


11:25 –  11:50


Barbora Jirková


Kulty hor a vod v náboženských představách tradičního Vietnamu


11:50 –  12:15


Zdeněk Štipl


Hnutí křesťanských ášramů v Indii


12:15 –  12:30


Závěry a diskuse: předsedající Jaroslav Vacek


Abstrakty


Petra Sedmíková


Vojenský puč v Turecku v roce 1980 a jeho obraz v současné turecké literatuře


V nejnovější  turecké  historii  se  odehrálo  několik  vojenských  převratů,  kteréznačně ovlivnily společenský život v zemi a našly odraz také v turecké literatuře. Teoretici  mluví  o  tzv.  „pučové  literatuře“  (darbe  edebiyat?).  Tento  subžánr  je uznáván pro literaturu bezprostředně následující  převrat v roce 1971. Má své představitele, kteří se většinou aktivně účastnili politického života, nebo k němu měli myšlenkově blízko. Jiná situace je v souvislosti  s vojenským pučem v roce 1980. Sice existovala řada zavedených tureckých autorů, v jejichž dílech lze najít reakce na aktuální události, nicméně díla i autoři se objevují spíše jednotlivě a nevyznávají  tolik společných prvků jako „literatura 12. března 1971“. Proto se teoretici rozcházejí v tom, zda lze vůbec mluvit o literárním žánru. Nicméně po roce  2000  zažívá  téma  puče  z roku  1980  veliký  boom  a  objevuje  se  v řadě románů mladší generace tureckých autorů i autorek, kteří tuto historickou událost prožili  buď  zprostředkovaně  jako  děti,  nebo  část  z nich  již  aktivněji v teenagerovském věku.
Galina Wood


The power of a spoken word in a traditional community of Lahij – Language and identity


One of the minorities of Azerbaijan, speaking SouthWest Iranian language is called the"Muslim Tat."Azerbaijan is a small country surrounded by powerfull neighbors and is presently building up their newly found post-soviet Turkic autonomy. This results in the process of thorough integration of various ethnic elements. Unlike others, the Tat are facing shifting sands of their changing identity. Due to the economic pressures the young generation is caught in a fast stream taking them away from the safe heaven of their traditional ways. Their move to Baku,capitol of Azerbaijan in search for jobs often results in switching to Azeri language and rendering of their mother tongue and their former lifestyle as unprofitable and outdated. Although the historical roots of the Tat people are old and their culture original, the Tat have not been a focus of a complex multidisciplinary research. Town-like settlement of Lahij, famous through the trade of coppersmith, nestled in the Caucasus mountains, has a high vitality of Tat language and also has kept traditional ways of life.The researcher, who has an opportunity to live in Azerbaijan for five consecutive years is involved in an attempt to capture their culture and identity through the method of participant observation.Language and language attitudes are viewed from ethnopsychological perspective.This presentation will briefly introduce this topic and a plan for doctoral thesis, which will deal with this particular problem in a more complex way.Nyima Woser Choekhortshang


The semi-monk tradition of Dolpo


In addition to celibate monks wearing maroon robes and Tantric Yogis with long braided hair, there is additionally a third category of religious practitioners in the Tibetan communities of Dolpo (Nepal). Though they are addressed by populace as "monks", they dress as laymen and their status of "monk" would not be recognizable at first glance. Their status can be considered as something between that of celibate monks and lay Tantric practitioners (sngags pa). As of yet, this group of practitioners have not been discussed by scholars.Branislav Makúch


Mongolská etnopedagogika


Studium etnopedagogiky není v současném diskursu pevně ukotveno. V tomto příspěvku bude popsáno několik charakteristických vlastností mongolské etnopedagogiky, na kterých bude možno nahlédnout etnopedagogiku jako vědecký přístup pro poznávání kultury a vidění světa daného etnika. Příspěvek bude založen na materiálu, získaném v průběhu tří terénních výzkumů v pohoří Hangai v Mongolsku. Téma mongolské etnopedagogiky je i v domácí i v zahraniční mongolistice dosud málo zpracováno a proto si tento příspěvek neklade za cíl kompletní seznámení s tématem, spíše jen nahlédnutí do možné metodologie zkoumání etnopedagogiky.


Ondřej Srba


Historie v ústní tradici Altajských Urianchajců


Příspěvek představí historickou orální tradici, jak je dochována příslušníky mongolsko-turkického etnika Altajských Urianchajců žijícího dnes v roztroušených enklávách po obou stranách čínsko-mongolské hranice vedoucí přes Mongolský Altaj. Na stručný metodologický úvod o historicitě orálních tradic a možnostech studia orální historie a orálních tradic v Mongolsku navážu vymezením tematických okruhů orální tradice, charakteristikou osobností vystupujících v orální tradici. Součástí zkoumané problematiky je také otázka přechodu individuálních vzpomínek z orální historie do lokálně sdílené orální tradice, kterou budu dokumentovat na ukázkách z vlastního terénního výzkumu.


Barbora Jirková


Kulty hor a vod v náboženských představách tradičního Vietnamu


Příspěvek se zaměří na kulty hor a vod v náboženských představách tradičního Vietnamu. Nejprve téma metodologicky ukotví, následně se bude zabývat možnostmi výzkumu lidových náboženských představ tradičního Vietnamu a rozborem využitelných primárních pramenů. Následovat bude analýza postavení vodních a horských božstev ve státním kultu za dynastie Nguy?n a vztahu státu a místních komunit v otázkách náboženské praxe.


Zdeněk Štipl


Hnutí křesťanských ášramů v Indii


Příspěvek předkládá nástin problematiky a historického vývoje tzv. Hnutí křesťanských ášramů. Hnutí se v prostředí indického křesťanství objevilo na počátku 20. stol. a až dosud představuje jeden z nejpozoruhodnějších experimentů křesťanské inkulturace či indigenizace. Motivací i cílem Hnutí byla hluboká vnější i vnitřní proměna křesťanství, tak aby se stalo náboženstvím v plném slova smyslu domácím, právoplatnou součástí indické kulturně-náboženské tradice. Příspěvek shrnuje poznatky získané z terénního výzkumu prováděného v několika etapách v letech 2008-2012 a seznamuje s hlavními tezemi dokončované disertační práce.