FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaAktualityNové výzkumy v orientalistice V. (květen 2014)

Nové výzkumy v orientalistice V.


Ústav Blízkého východu a Afriky, Ústav Dálného východu a Ústav jižní a centrální Asie

si vás dovolují pozvat na konferenci

Nové výzkumy v orientalistice V.


Na konferenci programu PRVOUK Orientalistika a afrikanistika vystoupí mladí vědečtí pracovníci z oborů arabistika, indologie a japanistika. Všichni jsou srdečně zváni.


Pátek 16. 5. 2014, 9:30h – 12:30h


Zelená posluchárna, Celetná 20

Program


Předsedající: Eduard Gombár


9:30 – 9:55


Adriana Stříbrná: Šáhnáme jako motivický zdroj výzdoby užitného umění


9:55-10:20


Simona Hlaváčová: Islámské válečné právo z perspektivy norem mezinárodního humanitárního práva a jeho adaptace radikálními organizacemi


10:20-10:30 PřestávkaPředsedající: Martin Hříbek10:30-10:55


Peter Nagy: Konstituovanie hindciny ako uradneho jazyka


10:55-11:20

Simona Jandová: Dévadásí  v historii klasického tance bharatanátjam


11:20-11.30 Přestávka


Předsedající: Martin Tirala11:30-11:55


Veronika Abbasová: Homosexuální tematika u vybraných japonských modernistů


11:55-12:20


Jan Havelka: Počátky japonské dívčí literatury12:20 DiskuzeAbstrakty
Adriana Stříbrná: Šáhnáme jako motivický zdroj výzdoby užitného umění


Šáhnáme – Kniha králů - je dosud živým dílem perské literatury, ač byla napsána již před tisíci lety. Během této dlouhé doby sloužila různým zájmům, ať už jako celek či pouze z ní vyjmuté jednotlivé příběhy. Již za života jejího autora Abulqásima Firdausího došlo k významné změně mocenských poměrů, perskou dynastii Sámánovců, která se hlásila k staroperskému odkazu, nahradili turečtí Ghaznovci. Pro jednotlivé panovníky na perském trůnu se patronace rukopisů Šáhnáme stala přihlášením k velké perské historii a řadila je k takovým hrdinům jako byli Rustam, Sijávuš nebo Farídún. Rukopisy Šáhnáme bývaly ilustrovány typickými miniaturami. Ustálená vyobrazení jednotlivých scén i samotné příběhy ze Šáhnáme, které většina Íránců dobře znala, se staly námětem pro řemeslníky, kteří je při výzdobě předmětů denního užitku s oblibou používali.


Simona Hlaváčová: Islámské válečné právo z perspektivy norem mezinárodního humanitárního práva a jeho adaptace radikálními organizacemi


Prezentace se zaměří na komparaci norem islámského fiqhu o vedení války (sijar) a norem mezinárodního humanitárního práva. Cílem je zhodnotit rozsah kompatibility norem v oblasti regulace ozbrojeného konfliktu a adaptaci právních norem radikálními islamistickými hnutími. Předmětem analýzy bude klasické islámské právo hanafijského madhabu (Muhammad aš – Šajbání), ustanovení čl.3 Ženevských úmluv a zejména Kodex pravidel bojovníka Tálibánu (Láiha al mudžáhid), s důrazem na postavení válečných zajatců.Peter Nagy: Konstituovanie hindciny ako uradneho jazyka


Hindčina sa stala na základe ústavy Indickej republiky z roku 1949 úradným jazykom Indie. Tento význam nezískala zo dňa na deň hlasovaním v ústavodarnom zhromaždení, ale predchádzal tomu dlhodobý vývoj, kedy si postupne získala postavenie najrozšírenejšieho indického jazyka ako aj materinského jazyka s najväčším počtom používateľov.  Príspevok osvetlí vývoj hindčiny ako budúceho celoindického úradného jazyka od konca 19. a prvej polovice 20. storočia, kedy bol tento proces tesne spojený s národnooslobodzovacím hnutím. Poukáže na jej súboj s angličtinou, na spätosť jazykovej otázky s otázkou animozity severnej a južnej Indie ako aj náboženského konfliktu (hidnuisti kontra muslimovia), ktorý vyústil k definitívnemu rozdeleniu na hindčinu a urdčinu.


Simona Jandová: Dévadásí  v historii klasického tance bharatanátjam


Příspěvek nastíní problematiku role chrámových tanečnic a kurtizán dévadásí  v historii klasického jihoindického tance bharatanátjam.  Přestože je v současné době bharatanátjam vnímán jako homogenní a tradiční útvar s vazbami na sanskrtskou estetiku, prošel při své renesanci ve 30. letech 20. století důkladnou reformou, která zasáhla do jeho repertoáru a jeho praxi přenesla do nového společenského a kulturního kontextu. Příspěvek objasní důvody, proč  v prvních desetiletích 20. století představení původních tanečnic z komunity dévadásí vymizela, zatímco upravená forma jejich tance    dosáhla dnešní popularity.


Veronika Abbasová: Homosexuální tematika u vybraných japonských modernistů


Ve svém příspěvku se budu zabývat tématem homosexuality v díle vybraných představitelů japonského literárního modernismu. Nejdříve shrnu rozdíly v přístupu k homosexualitě v japonské a západní společnosti. Dále se zaměřím na stručnou historii literární reflexe homosexuality v období Tokugawa a Meidži. Poté přejdu k období japonské moderny a postupně představím čtyři japonské spisovatele: Jasunariho Kawabatu a Horiho Tacua jako představitele artistně vyhraněné školy nového senzitivismu a Edogawu Rampoa a Hamao Širóa jako autory detektivních próz v žánru ero guro nansensu. Nakonec představím Mori Mari, jejíž homosexuálně zaměřené romány v sobě kombinují vliv obou těchto modernistických směrů a samy zase výrazně ovlivnily současnou japonskou popkulturu.


Jan Havelka: Počátky japonské dívčí literatury


Prezentace se zabývá vznikem japonské dívčí literatury k němuž došlo zhruba v období mezi lety 1899-1916. Uvádí hlavní změny ve společenském a pedagogickém prostředí, které tento vznik umožnily a charakterizuje časopisy v nichž byla tato literatura publikována. Mimo časopisy jsou stručně představena některá díla z tohoto období a krátká zmínka je věnována vlivným překladům zahraniční literatury. Prezentace čerpá převážně z japonských zdrojů.