O ústavu

Ústav jižní a centrální Asie zajišťuje výuku čtyř oborů:

Jednotlivé specializace nabízené naším ústavem spojuje tematická osobitost a jedinečnost z hlediska možností jejich studia v rámci České republiky a do značné míry i v evropském kontextu. Nalézáme tak ohlasy jak v zemích našeho zájmu, tak i v rámci Evropy, ostatních asijských zemích či USA. U všech specializací je kladen důraz zejména na zvládnutí jazyka, což je podmínkou smysluplného využití metodologických postupů obecných disciplín (lingvistika, historie, literární věda, antropologie) při poznávání odlišných kultur. Zvládnutí jazyka v konkrétních podmínkách jednotlivých oborů znamená nejen znalost jeho písemných a hovorových variant, ale také obeznámenost se souvislostmi náboženskými, historickými a literárními. Důraz je kladen i na praktickou schopnost absolventa pohybovat se v daném prostředí a být tak schopen vést jednání s partnery cílových zemí či provádět vlastní výzkum.

Studium absolventům umožňuje pronikat pod povrchní náhledy na společnosti svým založením velmi odlišné.

Uplatnění našich absolventů je velmi široké, od vědecké práce v daném oboru přes literární a překladatelskou činnost až po práci v diplomatických službách, charitativních organizacích, médiích, na ministerstvech či jiných složkách státní správy až po korporátní segment obchodující s cílovými oblastmi. I to dokazuje, že vzdělání na našem ústavu přináší nejen obecné poznatky a jazykové kompetence ve zvolené specializaci, ale rovněž rozvíjí kritické myšlení a schopnost vnímat odlišné kultury v jejich jedinečnosti. Šíře možného uplatnění absolventa se dále násobí kombinací studia jednotlivých specializací s dalšími, jakými jsou například jazykověda, anglistika, historie, etnologie, religionistika, politologie atd..

Mimo to vydáváme také mezinárodní periodika Pandanus a Mongolica Pragensia.

Hlavní oblasti výzkumu

Indologie

 • indický jazykový svaz z hlediska synchronie a diachronie, především problémy gramatického systému indických jazyků (hindština, tamilština)
 •  vztahy drávidských jazyků k jazykům altajským
 •  přírodní symbolika v literatuře, umění, mytologii a rituálu (rovněž ve srovnávací perspektivě, vedle indických literatur i jiné literatury Asie, a také česká literatura, především O. Březina v kontextu širších březinovských studií)
 •  etnografický výzkum zaměřený na orální tradici s cílem zachytit ji v kontextu vývoje oblasti jihoindického pohoří Nílgiri
 •  moderní indická společnost, zejména politický vývoj od r. 1947, geneze indického nacionalismu, problematika vztahů mezi náboženskými komunitami
 •  ekonomika Indie – pro potřeby pedagogické (rozšíření znalostí studentů, vedoucí k jejich dobré orientaci v této důležité problematice)

Indonesistika

 • etnografický výzkum v terénu – oblast Tana Toraja, Sulawesi, Indonésie
 • pořizování a následné analýzy nahrávek unikátních rozhovorů s jedním z posledních znalců autochtonního náboženství Toradžů
 • komparace a interpretace původních a současných rituálů Toradžů – zejména funerálních a svatebních obřadů

Mongolistika

 • etnografie komunikace u mongolských nomádů: metaforika nomádské řeči v Mongolsku a obrazomalebná slova (iconopoeia) jako klíč k modalitě v komunikaci; interpretace metafor Tajné kroniky Mongolů – diachronický pohled na komunikační chování
 • sociolingvistická situace v moderní mongolštině: lexikální a syntaktické změny v mongolštině v souvislosti s novými komunikačními situacemi, dynamika cizí slovní zásoby v současné mongolštině a jazykové plánování v Mongolsku
 • opakované dlouhodobé terénní výzkumy v centrální Asii, do nichž jsou v současnosti intenzivně zapojeni studenti magisterského a doktorského studia – výzkum šamanských obřadů, snů nomádů; dokumentace materiální kultury jednotlivých etnik
 • sběr jazykového materiálu mongolských a maňdžu-tunguských jazyků (např. monguor, šive), záznam orální tradice každodennosti

Tibetanistika

 • gramatický systém moderní lhasské tibetštiny
 • ohrožené náboženské tradice v okrajových částech etnického Tibetu (Dolpo, Amdo), historie náboženských tradic Tibetu
Úvod > Ústav > O ústavu