Ukončené projekty

Společné projektyIndividuální projektySpolupráce na grantových projektech s jinými institucemi

PRVOUK

Rada programu (stav k 31. 12. 2016): prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. (koordinátor), prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D., doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc., doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D., doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.

Anotace: Studium a výzkum Asie a Afriky má na FF UK respektovanou tradici zhruba 150 let. Jednotlivé obory se věnují komplexnímu interdisciplinárnímu výzkumu jazyků, literatur, společností, dějin a kultur z hlediska jejich historického vývoje i současné situace. Výzkum se zaměřuje na některou z oborových a metodologických specializací s interdisciplinární perspektivou. Kromě studia pramenů je důležitou součástí výzkumu ve všech oblastech přímý kontakt se zkoumaným teritoriem, terénní výzkum a praktická znalost dané oblasti. Obory se soustřeďují na charakteristické a dynamicky se proměňující aspekty jazyka, společnosti a kultury Asie a Afriky. Znalost jazyků a příslušného ‚terénu‘ je nezbytnou podmínkou přístupu ke kulturnímu bohatství těchto zemí i k orientaci v současném dění. Vedle vlastního výzkumu a přinášení nových poznatků mohou naši specialisté poskytovat věcné a přesné informace o společnosti, dějinách, literatuře a kultuře, věnují se odborným překladům původních literárních děl a nabízejí zasvěcené analýzy aktuální situace v jednotlivých regionech. Výsledky práce podporuje provázanost a podmíněnost výuky a výzkumu v jednotlivých specializacích. Do výzkumu jsou zapojeni nadaní magisterští studenti a především doktorandi. Zahraniční učitelé přispívají nejen k udržení vysoké kvality výuky, ale podílejí se i na výzkumu. Vědecký a společenský význam výzkumu v těchto oborech je nesporný. Všestranné znalosti daného teritoria umožňují nový vhled do problematiky, pomáhají pochopit proměny v jednotlivých oblastech a přispívají k obecnému poznání i ke konkrétnímu rozvoji vztahů ČR s těmito zeměmi. Důležitou roli má též mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a zemí Západu, i s badateli v cílových oblastech. Naše práce má v zemích našeho odborného zájmu ohlas, což celkově přispívá k pozitivnímu náhledu na ČR.

Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor

Výzkumný záměr č. MSM 0021620825 (2005–2009), podúkol: Jazykový systém a etnografie komunikace v kontextu jazykových svazů (viz bibliografie mongolistiky a romistiky: Mongolica Pragensia ‘05, Romano džaniben)

Řešitel: doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.

Odpovědný řešitel podúkolu: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Na VZ spolupracují: Mgr. Zbyněk Andrš; Mgr. Daniel Berounský, PhD.; Mgr. Marie Bořkovcová; Mgr. Jan Červenka, PhD.; Mgr. Viktor Elšík; Mgr. Pavel Hons; Doc. Milena Hübschmannová, CSc. (jen v r. 2005); Mgr. Veronika Kapišovská; PhDr. Svetislav Kostić, Dr.; Doc. J. Lubsandorji; PhDr. Alena Oberfalzerová, PhD.; Mgr. Veronika Zikmundová, PhD.

Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie

Výzkumný záměr č. MSM 0021620824 (2005–2009), podúkol: Pandanus zaměřený na symboliku přírody v klasické literatuře v mezinárodní spolupráci (viz bibliografie indologie: Pandanus ’05)

Odpovědný řešitel podúkolu: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Na VZ spolupracují: PhDr. Petr Holman, Mgr. Martin Hříbek

Tradice a proměny lidové kultury Bengálska

Projekt GAČRu č. 404/03/1454, 2003 – 2005

Odpovědná řešitelka: Dr. Hana Knížková, CSc.

Na grantu spolupracovali: Dr. Hana Preinhaelterová, CSc.

Doktorandi: Mgr. Klára Šimečková, Mgr. Martin Hříbek

Výzkumný záměr lingvistický

Podíl na celofakultním projektu Výzkumném záměru MŠ č. 206311, 1999 – 2004

Odpovědný řešitel za indologii: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Na grantu dále spolupracovali nebo spolupracují: Mgr. Jan Dvořák, PhD., PhDr. Milena Hübschmannová, CSc., Mgr. Svetislav Kostič, Dr., Mgr. Jan Červenka

Výzkumný záměr lingvistický: Jazyky ve struktuře, vývoji a komunikaci

Podíl na celofakultním výzkumném záměru MŠMT č. 206313, 1999 – ukončen v roce 2004

Za mongolistiku na výzkumném záměru spolupracují: doc. Dž. Luvsandordž, PhDr. Alena Oberfalzerová

Výzkumný záměr literární – Srovnávací poetika v multikulturním světě

Podíl na celofakultním projektu Výzkumném záměru MŠ č. 206507, 1999 – 2004

Odpovědný řešitel za indologii: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Na grantu dále spolupracovali nebo spolupracují: Mgr. Jan Dvořák, PhD., Mgr. Blanka Knotková; PhDr. Hana Preinhaelterová, CSc., PhDr. Milena Hübschmannová, CSc.

Doktorandi: Mgr. Martin Hříbek, Mgr. Hana Nováková

Etnolingvistické a socioloingvistické aspekty komunikace v mongolštině a jejich praktická aplikace

Projekt GAČRu č. 405/02/0820, 2002 – 2004

Odpovědný řešitel: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Na grantu spolupracují: Doc. J. Lubsangdorji, Mgr. Alena Oberfalzerová, Mgr. Veronika Zikmundová (učitelé Ústavu Dálného Východu) a Mgr. Veronika Kapišovská

Doktorandka: Mgr. Edita Johnová

a pokročilí studenti mongolistiky ÚDV.

Anotace: Grant je zaměřen na výzkum mluvené mongolštiny z pohledu široce chápané etnografie komunikace (včetně komparace s některými jinými jazyky) na základě dlouhodobého terénního výzkumu, sběru materiálu a jeho následné analýzy. Praktická část grantového programu je zaměřena na vytvoření internetové stránky s databází mongolských lidových textů, sestavení korpusu slov k mongolsko-českému slovníku a vydání revidované anglické verze učebnice mongolštiny.

Symbolika rostlin a květin v klasické indické literatuře (sanskrt, prákrt, tamilština)

Projekt GAČRu č. 405/98/0380, 1998 – 2000

Odpovědný řešitel: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Na grantu spolupracovali: Mgr. Jan Dvořák, PhD., Mgr. Blanka Knotková

Databanka indických textů

(sanskrtských, tamilských, bengálských, urdských, hindských, javánských a romských)

Grant grantové agentury UK č. 52, 1994 – 1996

Odpovědný řešitel: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Na grantu spolupracovali: PhDr. S. Kostič, Doc. PhDr. J. Marek, PhDr. H. Preinhaelterová, Mgr. J. Dvořák, Ing. Z. Dubovská.

Znevýhodněné komunity jižní Indie. Proces emancipace a vytváření vlastní identity

Řešitel: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Trvání: 2016-2018

Rozvojový grant MŠ Příprava výukových materiálů pro bengálštinu

2001, Řešitelka PhDr. Hana Preinhaelterová, CSc.

Bhakti v kontextu indické nábožensko-filozofické tradice

Projekt GAČRu č. 401/98/PO50, 1998 – 2000

Odpovědný řešitel: PhDr. Jan Dvořák

Postdoktorský grant pod vedením J. Vacka

Hindská slovesná syntagmata

Grant grantové agentury UK č. 53, 1994 – 1996

Řešitel: PhDr. Svetislav Kostič

Drávidsko-mongolské lexikální paralely

Grant grantové agentury UK č. 106, 1994 – 1996

Řešitel: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Religion, Nationality and Identity

Grant RSS (Open Society Fund)- 1999 – ukončen v září 2002

Odpovědný řešitel: doc.PhDr. Luboš Bělka (Ústav religionistiky Masarykovy univerzity v Brně)

Za sekci mongolistiky ÚDV na grantu spolupracovali: Mgr. Veronika Zikmundová

Anotace grantu: Dvouletý program výzkumu současného stavu tibetského buddhismu ve třech (post)komunistických zemích (Ruská federace – Burjatsko, Čína – Amdo, Vnitřní Mongolsko a Mongolsko). Program sestával z dvoufázového terénního výzkumu a rozboru jeho výsledků z pohledu současné role buddhismu v životě a sebeuvědomění Tibeťanů, Mongolů a Burjatů. Výsledky budou publikovány ve sborníku, který je v současnosti připravován pro tisk.

Hindsko-český slovník

Projekt GAČRu č. 405/95/1446, 1995 – 1997

Spoluřešitel: PhDr. S. Kostič

Ve spolupráci s: Orientální ústav AV ČR

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty